NCTC Algemene Ledenvergadering 2023

Datum                        Zondag 23 april 2023
Locatie                        Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
Aanvang                     14.00 uur (zaal open 13.30 uur) HAL 8
N.B.:                           !!! IN DEZE HAL ZIJN HONDEN NIET TOEGESTAAN !!!!

1.         Opening

2.         Mededelingen/ingekomen stukken

Statuten Artikel 37, lid 5: Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van tenminste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op

de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste

zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met

een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering

aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.

In het kort:

– Leden moeten met tien of meer tegelijk een punt/punten indienen. Eén lid kan dat niet

zelfstandig.

– Voorstellen moeten compleet zijn.

– Voorstellen moeten ten minste zes weken vóór de Algemene Vergadering bij het

bestuur zijn ingediend.

– Zij worden met preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene

Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.

3.         Rondvraag

4a.       Notulen ALV 24 april 2022 (gepubliceerd in CN-nr. 5 2022)

5.         Jaarverslag 2022

6.         Financiën
a.         Financieel jaarverslag 2022
b.         Verslag kascontrolecommissie (Dhr. Jan van Galen en Mevr. Nellie Keizer-Koopal; reserve kascommissielid is Mevr. Brigitte Peters)

c.         Verkiezing kascontrole commissie voor 2023: Dhr. Jan van Galen neemt na twee jaar afscheid van de kascommissie.

d.         Begroting 2023/vaststelling

e.         Voorlopige begroting 2024

f.          Contributie 2024

g.         Voorlopige begroting 2025

 

Pauze  Verkiezing keurmeester KCM 2025: Volgens schema zijn er in 2025 keurmeesters uit Nederland/België/Luxemburg aan de beurt. Voorstellen hiervoor kunnen via het secretariaat worden ingediend tot 16 april 2023: secretaris@nctc.nl

 

7.         Bestuursverkiezing

De penningmeester (Chris Kalverla) en commissaris1  (Leony Doornbos-de Bont) zijn reglementair aftredend.
Chris is herkiesbaar. Leony heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Het bestuur draagt Mevr. Nellie Keizer-Koopal voor als bestuurslid. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de loop van het jaar de functie van penningmeester over zal gaan van Chris Kalverla naar Nellie Keizer-Koopal.

Er is nog een vacature in te vullen (commissaris4).
Volgens artikel 20 van de statuten kunnen kandidaten tot één week voor de Algemene Vergadering schriftelijk voorgedragen worden bij het bestuur door tien of meer stemgerechtigde leden die de voordracht steunen. Dat kan per mail: secretaris@nctc.nl of per post: Secretariaat NCTC, p/a Kuiperstraat 4, 5352 LN Deursen-Dennenburg

 

8.         Model koopcontract NCTC

9.         75 jarig jubileum 2026

10.       Voorstel bijdrage operatie shuntpup(s)

11.       Puppy richtprijs

De richtprijs is op de AV van 2022 vastgelegd op € 1350,00. Willen we de richtprijs zo houden?

12.       Sluiting

Na de vergadering kan er onder het genot van een hapje en een drankje gezellig nagepraat worden.

De kampioensborden/canvassen EN JAARPRIJZEN zullen op een ander evenement uitgereikt worden.

 

De jaarverslagen, notulen ALV 2022 en agenda ALV 2023 kunt u ook lezen in de editie van het Cairn Nieuws Jaarverslagen.
Deze hebben de leden van de NCTC eind maart 2023 ontvangen.