Bestuursvoorstel tegemoetkoming kosten PSS operatie

 

1                          Inleiding
De ALV heeft het bestuur opgedragen na te gaan of het mogelijk is dat de NCTC bijdraagt in de kosten van operatie om aangeboren PSS chirurgisch te corrigeren.

Hierbij het voorstel van het bestuur daartoe.

 

2                          Algemeen
De NCTC is onder voorwaarden bereid aan leden een tegemoetkoming te geven in de kosten van een operatie om aangeboren PSS chirurgisch te corrigeren. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Algemene voorwaarden zijn:

 • De bijdrage is uitsluitend beschikbaar voor leden die tenminste één jaar lid van de NCTC zijn;
 • De bijdrage is uitsluitend beschikbaar voor leden die zich daarvoor hebben aangemeld en de door het bestuur vast te stellen bedragen hebben voldaan;
 • De bijdrage is uitsluitend voor de kosten van een operatie om aangeboren PSS chirurgisch te corrigeren bij pups die volgens het VFR zijn gefokt;
 • Alleen de kosten van de operatie zelf, inclusief onderzoek onmiddellijk voorafgaand aan of direct volgend op de operatie en de kosten van noodzakelijke verpleging in de kliniek waar de operatie plaatsvindt komen voor bijdrage in aanmerking (dus niet in aanmerking komen kosten van PSS onderzoek, echo om de diagnose definitief te stellen, kosten van dieet / verzorging vóór (of na) de operatie, reiskosten, inkomstenderving fokker, niet-aangeboren levershunts; als de fokker de pup laat inslapen in plaats van opereren is er geen vergoeding mogelijk);
 • De NCTC zet een ‘PSS-fonds’ op; uit dat fonds betaalt de NCTC de tegemoetkoming. Het fonds wordt gevoed door verplichte bijdragen van de leden die zich aangemeld hebben;
 • Indien, naar het oordeel van het bestuur, het hier bedoelde fonds een overschot aan vermogen heeft opgebouwd (meer dan nodig is om de te verwachten verplichtingen ruimschoots te dekken), kan het bestuur besluiten het overschot, of een deel daarvan, in het welzijnsfonds te storten.

3                          Specifieke regels:

 • Fokkers die, voor tegemoetkoming in aanmerking willen komen, dienen zich daarvoor aan te melden. De aanmelding is voor hele kalenderjaren, bij aanmelding in de loop van een jaar ten minste lopend tot het einde van het kalenderjaar volgend op het moment van aanmelden;
 • Het bestuur bepaalt de wijze van aan- en afmelden;
 • De mogelijke tegemoetkoming is beschikbaar voor pups die meer dan 70 dagen na de aanmelding geboren worden (deze wachttijd geldt niet voor pups van fokkers die zich binnen 14 dagen na goedkeuring van de regeling door de ALV aanmelden, op het moment van melden niet getest zijn op PSS en geen verschijnselen van PSS vertonen) ;
 • Fokkers die zich hebben aangemeld betalen een door het bestuur vast te stellen vergoeding per door hen gefokte (bij de RvB gemelde) pup aan de NCTC. De fokker is verplicht deze bijdrage te betalen voor alle door de fokker gefokte Cairn pups, vóórdat de pups de leeftijd van 8 weken hebben bereikt. Bij achterstand in betaling wordt het recht op tegemoetkoming automatisch geschorst, zonder dat daarvoor mededeling van de NCTC aan de fokker vereist is;
 • De tegemoetkoming bedraagt 50% van de voor tegemoetkoming in aanmerking komende werkelijke kosten, met een maximum van een door het bestuur te bepalen bedrag per pup;
 • De werkelijke kosten dient de fokker door overleggen van facturen aan te tonen.

Het bestuur heeft voor het jaar 2024 de bijdrage per pup vastgesteld op €25,– en de maximale tegemoetkoming op €1500,–